ZAGADNIENIA BIBLIJNE

Wojciech Kosek,
doktor teologii, biblista,
absolwent Wydziału Teologicznego
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich
przedstawia

zagadnienia z zakresu wiedzy o Biblii, z teologii moralnej,
a w szczególności refleksje eucharystyczne.

Obecnie jesteś w dziale:

ZAGADNIENIA BIBLIJNE

Na początku tej publikacji pragnę wyrazić
serdeczne podziękowanie

Księdzu Profesorowi doktorowi habilitowanemu
Tomaszowi Jelonkowi,
promotorowi mojej pracy magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej,

za okazane mi serce, za prawdziwą pomoc w odczytaniu zamysłu Bożego wobec mnie.

W kolejnych wydaniach tej strony będę publikował refleksje biblijne, oparte o rzetelną wiedzę egzegetyczną tekstów biblijnych w ich oryginalnym brzmieniu: hebrajskim, aramejskim, greckim.

A oto propozycje wraz z linkami - przejście do odpowiedniej strony następuje przez kliknięcie w jeden z poniższych linków:

  1. Wj 1-18. Najpierw pragnę zaprosić Szanownych Czytelników do zapoznania się z problematyką budowy literackiej pierwszych osiemnastu rozdziałów Księgi Wyjścia. Zagadnienie to przedstawiam jako sprawozdanie z mej pracy doktorskiej.
  2. 1Kor 11,26. Kolejnym opracowaniem zagadnień biblijnych jest artykuł, zatytułowany „Nakaz głoszenia śmierci Pana «aż przyjdzie» (1Kor 11,26) w świetle porównawczej analizy gramatycznej”. Artykuł ten ukazał się we wrześniu 2009 roku w ramach pracy zbiorowej biblistów, członków Stowarzyszenia Biblistów Polskich: „Jak śmierć potężna jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009)”. Zebrał i opracował Waldemar Chrostowski, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Apostolicum, Ząbki 2009, s. 224-240.
  3. 1Kor 12,3. W czasie 47. Sympozjum Biblistów Polskich (23-24 wrzesień 2009 r.) dane mi było przedstawić w formie prezentacji multimedialnej problematykę egzegetyczną: „Jezus jako «Anathema»  (1Kor 12,3)  w świetle Didache 16,5 w tłumaczeniu A. Świderkówny”.
  4. 1Kor 12,3. We wrześniu 2011 roku, w ramach pracy zbiorowej członków Stowarzyszenia Biblistów Polskich, został opublikowany artykuł z tegoż wystąpienia, pt.: „Jezus jako «Anathema»  (1Kor 12,3)  w świetle Didache 16,5 w tłumaczeniu A. Świderkówny”, w: B. Strzałkowska, Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, Warszawa 2011, t. 2, s. 872-890.
  5. 1Kor 11,24. Na stronie academia.edu opublikowałem artykuł: W. Kosek, „Łamanie Chleba” w 1 Kor 11,24 a łamanie paschalnego Afikomanu w Hagadzie na Pesach i traktacie Pesachim, w: T. Jelonek i R. Bogacz (redaktorzy), Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania. Część pierwsza, Kraków 2012, s. 17-63.
  6. 1Kor 11,24-26. Na stronie academia.edu opublikowałem artykuł: W. Kosek, Dzieła Homera i innych pisarzy greckich jako źródło poznania mentalności Kościoła w Koryncie, w: T. Jelonek i R. Bogacz (redaktorzy), Biblia w kulturze świata. Między Biblią a kulturą II, Kraków 2011, s. 59-93.

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek ze Stowarzyszenia Biblistów Polskich mówi o Piśmie Świętym. dr Wojciech Kosek, absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, pisze o Biblii, teologii moralnej, a w szczególności o modlitwie po Komunii św. A oto słowa kluczowe: Jezus, Chrystus, Bóg, Eucharystia, Msza, Pascha, ryt, liturgia, modlitwa, Jerycho modlitewne, kontemplacja, Pismo Święte, Biblia, Stary, Nowy Testament, Kościół, egzegeza, Papieska Akademia Teologiczna, PAT.