THE DIVISION OF THE BOOK OF EXODUS 1–18
examples of different Polish editions of the Bible

Below there are presented manners of dividing the Book of Exodus in different Polish editions. This specification shows how different editorial staffs, translating the Book of Exodus, understood its literary structure.

The division of Book of Exodus in Biblia Wujka (i.e. The Jakub Wujek Bible) [1] in the elaboration of S. Styś [2]:

Part I1,1–18,27Z EGIPTU DO SYNAJU
I1,1–12,36Aż do wyjścia z Egiptu
 1,1–22Izraelici w Egipcie [3]
 2,1–7,13Mojżesz i jego posłannictwo… [4]
 7,14–12,36Plagi egipskie [5]
II12,37–15,21Wyjście z Egiptu [6]
III15,22–18,27Od Morza Czerwonego do Synaju [7]
Part II19,1–40,38NA SYNAJU. PIERWSZE PRAWODAWSTWO

The division of Book of Exodus in Biblia Wujka (i.e. The Jakub Wujek Bible) in the elaboration of J. Frankowski  [8]:

Part I 1,1–18,27
WYBAWIENIE Z NIEWOLI EGIPSKIEJ
 1,1–2,22particular subparts see in the footnote [9]
 2,23–25Bóg wspomina na przymierze z Abrahamem
 3,1–4,31Objawienie się Boga Mojżeszowi [10]
 5,1–6,1Pierwsze spotkanie Mojżesza z faraonem
Pogorszenie się sytuacji Izraelitów
 6,2–13Drugi opis objawienia się Boga, powołania Mojżesza
 6,14–30..7,13particular subparts see in the footnote [11]
 7,14–10,29Plagi egipskie
 11,1–10Zapowiedź ostatniej plagi
 12,1–20Noc paschalna. Baranek i przaśniki
 12,21–30Śmierć pierworodnych
 12,31–51Wyjście
 13,1–10Przepisy dotyczące święcenia Paschy w Ziemi Obiecanej
 13,11–16Prawo o pierworodnych
 13,17–22Droga Izraela po wyjściu z Egiptu
 14,1–31Pogoń; przejście przez Morze Czerwone
 15,1–21Pieśń wybawionych…
 15,22–18,27U wód Mara… [12]
Part II19,1–40,38 NA SYNAJU. PRZYMIERZE I PRAWO

The Book of Exodus in the elaboration of S. Łach [13] of 1964 year:

Part I1,1–13,16IZRAEL W EGIPCIE
 1,1–7,13particular subparts see in the footnote [14]
 7,14–10,29Plagi egipskie
 11,1–13,16Noc paschalna i wyjście z Egiptu
Part II13,17–18,27PODRÓŻ Z EGIPTU POD SYNAJ
Part III19,1–31,18ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU
Part IV32,1–40,38APOSTAZJA IZRAELA I ODNOWIENIE PRZYMIERZA

The Book of Exodus in the elaboration of S. Łach [15] of 1996 year:

Part I
1,1–18,27
UWOLNIENIE IZRAELITÓW Z EGIPTU
I1,1–15,21Izrael w Egipcie
 1,1–7,13particular subparts see in the footnote [16]
 7,14–10,29Plagi egipskie
 11,1–13,16Noc paschalna i wyjście z Egiptu
 13,17–14,31Cudowne przejście przez morze
 15,1–22Pieśń dziękczynna
II15,22–18,27Droga z Egiptu pod Synaj
Part II19,1–40,38ZAWARCIE PRZYMIERZA NA SYNAJU.
PIERWSZE PRAWA

The Book of Exodus in Biblia Poznańska  [17]:

  1,1–7,13 SECTION without the editor’s title
 1,1–22Ucisk Izraelitów w Egipcie
 2,1–15Młodość Mojżesza
 2,16–22Mojżesz u Midianitów
 2,23–3,22Powołanie Mojżesza
 4,1–17Przygotowanie Mojżesza do misji
 4,18–31Mojżesz wraca do Egiptu
 5,1–6,1Pierwsze spotkanie z faraonem
 6,2–13Relacja [18] o objawieniu Imienia Jahwe, paralelna do tej z Wj 3–4
 6,14–27Genealogia Mojżesza i Aarona
 6,28–7,13Aaron tłumaczem Mojżesza
 7,14–11,10PLAGI EGIPSKIE
 12,1–36PASCHA
 12,1–14Pierwsze polecenia
 12,15–20Święto Przaśników
 12,21–36Śmierć pierworodnych
 12,37–15,21WYJŚCIE Z EGIPTU
 12,37–42This subpart hasn’t title
 12,43–51Udział obcych w Święcie Paschy
 13,1–2Nakaz poświęcenia Bogu pierworodnych [19]
 13,3–16Pouczenia rytualne
 13,17–31Przejście przez morze
 15,1–21Pieśń wdzięczności
 15,22–18,27POCHÓD OD MORZA KU GÓROM SYNAJU
 19,1–40,38ZAWARCIE PRZYMIERZA Z BOGIEM …[20]

[1]  See more about The Jakub Wujek Bible in Wikipedia.
This Bible is nowadays in two editions: 1. of S. Styś and 2. of J. Frankowski. About this and the other Polish translations of the Bible, see: M. Wojciechowski, O biblistyce w Polsce, [in:] W. Chrostowski and others (red.), „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 4 (2007), 253–254.
[2]  Pismo Święte Starego Testamentu w przekładzie polskim o. Jakuba Wujka T. J. Tekst poprawił oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzył ks. Stanisław Styś T. J., wydanie drugie poprawione, Kraków 1956.
[3]  Subparts here: 1,1–7 Dobrobyt Izraelitów w Egipcie; 1,8–22: Ucisk Izraelitów.
[4]  Subparts here: 2,1–10: Mojżesz i jego posłannictwo; 2,11–25: W ziemi Madian; 3,1–18: Posłannictwo Mojżesza; 4,19–31: Powrót Mojżesza do Egiptu; 5,1–6,1: Pierwsze widzenie się z faraonem; 6,2–7,13: Powtórne posłannictwo Mojżesza.
[5]  Subparts here: the next plagues: 7,14–25/8,1–15/8,16–19/8,20–31/9,1–7/9,8–12/9,13–35/10,1–20/10,21–29; następnie: 11,110: Zapowiedź dziesiątej plagi; 12,1–21: Pierwsze prawo o uroczystości Paschy; 12,29–36: Dziesiąta plaga.
[6]  Subparts here: 12,37–42: Wyruszenie; 12,43–13,16: Grupa praw ceremonialnych; 13,17–14,4: Aż do Morza Czerwonego; 14,5–31: Przejście przez Morze Czerwone; 15,1–21: Pieśń Mojżesza.
[7]  Subparts here: 15,22–16,1: Od Morza Czerwonego do pustyni Sin; 16,2–36: Przepiórki i manna; 17,1–7: Rafidom; 17,8–16: Zwycięstwo nad Amalecytami; 18,1–27: Spotkanie Mojżesza ze swym teściem.
[8]  Pismo Święte Starego Testamentu w przekładzie polskim o. Jakuba Wujka T. J. Tekst poprawił oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzył ks. Stanisław Styś T. J., wydanie drugie poprawione, Kraków 1956.
[9]  The next parts from 1,1 to 2,22: 1,1–7: Izrael licznym ludem; 1,8–22: Ucisk Izraela; 2,1–10: Narodziny i ocalenie Mojżesza; 2,11–15: Mojżesz i niedola Hebrajczyków; 2,16–22: Małżeństwo Mojżesza.
[10]  The next parts from 3,1 to 4,31: 3,1–6: Objawienie się Boga Mojżeszowi; 3,7–12: Zamiary Boże i misja Mojżesza; 3,13–22: Samookreślenie się Boga; 4,1–9: Znaki poświadczające; 4,10–17: Obawy Mojżesza, Aaron; 4,18–31: Powrót Mojżesza do Egiptu.
[11]  The next parts from 6,14 to 7,13: 6,14–30: Rody izraelskie. Rodowód Mojżesza; 7,1–7: Zadanie Mojżesza i Aarona; 7,8–13: Mojżesz i Aaron przed faraonem. Reakcja faraona; 7,14–10,29: plagi (7,14–25;8,8–15;8,16–19; 8,20–32; 9,1–7; 9,8–12; 9,13–35; 10,1–20; 10,21–29).
[12]  The next parts from 15,22 to 18,27: 15,22–27: U wód Mara; 16,1–36: Na pustyni Sin. Manna; 17,1–7 W Rafidom. Woda ze skały; 17,8–16: Wojna z Amalekitami; 18,1–12: Odwiedziny Jetro, teścia Mojżesza; 18,13–27: Sądy Mojżesza i rada Jetro.
[13]  S. Łach, Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1964. At present the most well–known Polish translation of the Bible is “Biblia Tysiąclecia” (Millennium Bible) whose first edition appeared in 1965. “Księga Wyjścia” (The Book of Exodus) for “Biblia Tysiąclecia” was translated by Stanisław Łach. He made this work earlier, in 1964, for the series of the translations and comments of the Bible, published by Catholic University of Lublin (KUL). “Księga Wyjścia” (The Book of Exodus) indicated here is just his translation from 1964.
[14]  Subparts here: 1,1–22: Wzrost i ucisk Izraela; 2,1–10: Urodzenie Mojżesza; 2,11–22: Mojżesz w Madian; 2,23–4,31: Pierwszy opis powołania Mojżesza; 5,1–6,1: Pierwsze spotkanie Mojżesza z faraonem; 6,2–7,13: Drugi opis powołania Mojżesza.
[15]  Biblia Tysiąclecia4. See Millennium Bible in Wikipedia.
[16]  Subparts here: identical as in the footnote to the Previous edition.
[17]  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Opracował zespół tłumaczy pod redakcją ks. M. Petera (Stary Testament), ks. M. Wolniewicza (Nowy Testament), wydanie trzecie, Poznań 1991. The editorial staff didn’t distinguish main parts of the Book of Exodus. For Exo 1,1–7,13 are titles given only for smaller pericopes, and only from 7,14 are titles given for greater pericopes.
[18]  It is so according to the footnote to Exo 6,2; the editorial staff did not give the title here.
[19]  It is so according to the footnote to Exo 13,1–2; the editorial staff did not give the title here.
[20]  19,1–24,18: Zawarcie przymierza z Bogiem; 25,1–26,37: Przygotowanie świętego namiotu; 28,1–43: Szaty kapłańskie; 29,1–46: Wyświęcenie sług ołtarza. Nieustanne całopalenie; 30,1–31,18: Przepisy uzupełniające; 32,1–34,35: Przeniewierstwo Izraela i odnowienie przymierza; 35,1–40,38: Przygotowanie i postawienie przybytku.