Wojciech Kosek
Pierwotny ryt Paschy
w świetle schematu literackiego
Księgi Wyjścia 1-18

Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej,
Kraków 2008
obecnie:
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II
w Krakowie

Aby pomóc Szanownym Czytelnikom w poszukiwaniu informacji, zawartych w mej pracy doktorskiej, zamieszczam tu pełny indeks jej słów (pominięte zostały jedynie spójniki, zaimki, itp. mało znaczące dla indeksu słowa).

Uwaga:
W indeksie pierwsza liczba po danym słowie nie jest numerem strony,
lecz krotnością wystąpienia tegoż słowa w pracy.

Aby przejść do indeksu, należy najpierw wybrać pierwszą literę szukanego słowa
(poprzez kliknięcie w odpowiednie pole w poniższej tabeli):

ABCDE
FGHIJ
KLŁMN
OPQRS
ŚTUVW
XYZŹŻ

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek, Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Wj 1-18. Wojciech Kosek prezentuje swoją pracę doktorską (Wydział Teologiczny PAT w Krakowie 17.01.2008 r.): Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18. m.in. dokładny indeks słów. A oto słowa, wiążące niniejszą stronę z głównymi zagadnieniami: Bóg, Księga Wyjścia, egzegeza, Pascha, liturgia, afikoman, struktura literacka, Izrael, Morze Czerwone, przymierze, traktat, Hetyci, seder, cafun, cztery kielichy, Pesachim