Wojciech Kosek
Pierwotny ryt Paschy
w świetle schematu literackiego
Księgi Wyjścia 1-18


Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej,
Kraków 2008


SPIS TREŚCI

Podziękowanie     5
Słowo od autora do wydania pracy drukiem     6
Wstęp     7
1. Ogólna charakterystyka Paschy i jej rytu w świetle Starego Testamentu     9
2. Tradycja Izraela o rycie Paschy   15
3. Księga Wyjścia o rycie Paschy   21
4. Metody czytania i analizowania Pisma Świętego   23
5. Zasadnicza teza niniejszej pracy   26
6. Zasadnicza metoda badań na tle dotychczasowych metod   28
Rozdział I. Podział Księgi Wyjścia na fundamentalne jednostki literackie   53
1.1. Wstęp   55
1.2. Przedstawienie dotychczasowych sposobów podziału Księgi Wyjścia   60
1.2.1. Podział Wj 1–18 w Biblii Hebrajskiej, w Septuagincie i w Biblii Tysiąclecia   60
1.2.2. Odredakcyjne tytuły, dzielące tekst Wj 1–18 we współczesnych wydaniach Pisma Świętego i we współczesnych komentarzach   66
1.3. Poszukiwanie nowego kryterium podziału Księgi Wyjścia 1–18 .   87
1.3.1. Wstęp   87
1.3.2. Egzegeza Wj 3,19   88
1.3.3. Egzegeza Wj 4,21   90
1.3.4. Egzegeza Wj 1,1–7,7103
1.4. Wyznaczenie głównych perykop w Wj 1–18122
1.4.1. Wj 11,9–10 jako odredakcyjne podsumowanie etapu cudów i całej perykopy 6,2–11,10122
1.4.2. Wj 12,1–13,16 jako trzecia perykopa127
1.4.3. Wj 13,17–14,31 jako czwarta perykopa153
1.4.4. Wj 15,1–21 jako piąta perykopa161
1.4.5. Wj 15,22–18,27 jako szósta perykopa165
1.5. Zestawienie głównych perykop w Wj 1–18178
1.5.1. Perykopa pierwsza i ostatnia jako inkluzja dla Wj 1–18178
1.5.2. יְהוָה objawia siebie – podstawowe przesłanie drugiej perykopy182
1.5.3. Perykopa trzecia, czwarta i piąta w Wj 1–18191
1.6. Podsumowanie rozdziału194
Rozdział II. Zależność struktury literackiej Księgi Wyjścia 1-18 od sposobu zawarcia przymierza Boga z Abramem (Rdz 15) i od struktury opisu zawarcia przymierzy hetyckich199
2.1. Wstęp201
2.2. Rozsunięcie wód morza (Wj 14,21) jako akt analogiczny do przecięcia zwierzęcia203
2.2.1. Przecięcie zwierząt na połowy (גֶּזר) przez Abrama (Rdz 15,17) a przecięcie morza na połowy (גֶּזר) przez Pana (Ps 136,13)203
2.2.2. Rozdzielenie Morza Sitowia w Księdze Wyjścia206
2.2.3. Rozdzielenie Morza Sitowia w Księdze Proroka Izajasza209
2.2.4. Znaczenie rzeczowników «רַהַב» (Rahab), «תַּנִּין» (Smok), «לִוְיָתָן» (Lewiatan) oraz czasowników opisujących akt Boga wobec desygnatów tych rzeczowników212
2.2.5. Podsumowanie analiz aktu rozcięcia morza217
2.3. Proroctwo Jeremiasza o zawarciu przymierza Pana z Izraelem w dniu wyprowadzenia go z Egiptu218
2.3.1. Elementy przymierza w Księdze Proroka Jeremiasza 11,1–8 i w Księdze Wyjścia 1–18218
2.3.2. Elementy przymierza w Księdze Proroka Jeremiasza 7,22–23 jako uzupełnienie proroctwa Jeremiasza 11,1–8223
2.3.3. Elementy przymierza w Księdze Proroka Jeremiasza 31,31–33226
2.3.4. Podsumowanie badań Księgi Proroka Jeremiasza232
2.4. Elementy przymierza w Księdze Proroka Ezechiela 16,6–8; 20,5–10; 23,1–49 jako uzupełnienie proroctwa Jeremiasza 11,1–8; 31,31–33234
2.4.1. Wstęp234
2.4.2. Pierwsza alegoryczna historia Izraela236
2.4.3. Druga alegoryczna historia Izraela242
2.4.4. Trzecia alegoryczna historia Izraela244
2.4.5. Podsumowanie badań alegorii Ezechielowych244
2.5. Literacki schemat opisu zawarcia przymierzy hetyckich a schemat literacki Księgi Wyjścia 1–18247
2.5.1. Wstęp247
2.5.2. Literacki schemat opisu zawarcia przymierzy hetyckich248
2.5.3. Literacki schemat opisu zawarcia przymierzy biblijnych252
2.5.4. Literacki schemat Wj 1–18 w świetle zbadanych schematów opisu zawarcia przymierza257
2.5.5. Analizy końcowe274
2.6. Podsumowanie rozdziału279
Rozdział III. Ryt Paschy a struktura literacka Księgi Wyjścia 1–18285
3.1. Wstęp287
3.2. Świętowanie Paschy w świetle biblijnej historii Izraela288
3.3. Wprowadzenie w opis przebiegu uczty paschalnej. Podział sederu na 14 punktów i na cztery części291
3.3.1. Podstawowe informacje o sederze paschalnym291
3.3.2. Czynności bezpośrednio poprzedzające paschalny seder293
3.3.3. Zasadnicza 14–to punktowa struktura sederu paschalnego295
3.3.4. Część I sederu paschalnego297
3.3.5. Część wspólna dla I i II części sederu300
3.3.6. Część II sederu paschalnego303
3.3.7. Część wspólna dla II i III części sederu305
3.3.8. Część III sederu paschalnego314
3.3.9. Część IV sederu paschalnego320
3.4. Poprawne rozumienie afikomanu jako «przaśnika upamiętniającego wyprowadzenie Izraelitów przez Pana z Egiptu»322
3.4.1. Wstęp322
3.4.2. Słowa hebrajskie, związane z afikomanem322
3.4.3. Struktura literacka perykopy prawa (Wj 12,1–13,16) a problematyka afikomanu330
3.4.4. Podsumowanie i wnioski339
3.5. Znaczenie zakazu spełniania w czasie Paschy ofiarowania Panu «otwierających łono», nakazanego w perykopie prawa (Wj 12,1–13,16)342
3.5.1. Wstęp342
3.5.2. Porównanie nakazów i zakazów perykopy prawa (Wj 12,1–13,16) z ich spełnianiem w sederze paschalnym343
3.5.3. Zakaz zawarty w traktacie «Pesachim» X. 8 w świetle znanych interpretacji349
3.5.4. «מַפְטִירִין» – otwierający łono, czyli pierworodni354
3.5.5. Wnioski z analiz. Podsumowanie356
3.6. Porównanie struktur Wj 1–18 i sederu Paschy357
3.7. Struktura perykopy prawa a antycypacyjny charakter uczty paschalnej363
3.7.1. Wstęp363
3.7.2. Analizy leksykalne364
3.7.3. Wnioski .368
3.8. Podsumowanie rozdziału372
Zakończenie379
Streszczenie395
Summary403
Bibliografia411
I. Źródła biblijne413
II. Źródła kościelne415
III. Hagady Paschalne, pisma rabiniczne, encyklopedie żydowskie416
IV. Komentarze do Biblii i pism rabinicznych418
V. Programy komputerowe427
VI. Leksykony i podręczniki w formie elektronicznej w BibleWorks 6.0427
VII. Leksykony, konkordancje i słowniki biblijne, introdukcje biblijne427
VIII. Literatura pomocnicza431
IX. Inne leksykony, słowniki435
X. Słowniki i pomoce językowe436

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

Spis treści: W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Wj 1-18. dr Wojciech Kosek prezentuje pracę doktorską: Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18, obronioną na Wydz. Teologicznym PAT w Krakowie 17. 01. 2008 r. Tu: spis treści. A oto słowa kluczowe: Pismo Święte, Księga Wyjścia, Izajasz, Jeremiasz, egzegeza, Pascha, ryt, celebracja, afikoman, struktura literacka, Morze Sitowia, przymierze, traktat, Hetyci, seder, Talmud